< Return

SOPIMUS

·     Sopimus on aina Karu Survival Oy:n ja toisen osapuolen välinen, ellei asiasta erikseen sovita ja laadita Karu Survival Oy:n omaa asiakirjaa

·     Sopimus astuu voimaan kun toinen osapuoli tekee tilauksen Karu Survival Oy:ltä. Tilausten tulee aina olla kirjallisia tai muutoin todennettavia. Mikäli samaan sopimukseen liittyy useita henkilöitä, esimerkiksi ryhmä, koskee ehdot kaikkia osallistujia.

·     Karu Survival Oy varaa oikeuden valikoida sopimuskumppaninsa ilman selvitys velvoitetta, esimerkiksi ryhmään jonka kanssa Karu Survival Oy tekee sopimuksen voi kuula henkilöitä joiden kanssa sopimusta ei tehdä mikäli yritys katsoo että sopimuskumppani uhkaa sen mainetta, on Karu Survival Oy:n ideologian vastainen, on suomen lakien vastainen tai aiheuttaa muulla tavalla uhan

·     Karu Survival varaa oikeuden purkaa sopimuksen ilman selvitys velvoitetta mikäli se katsoo että sopimuskumppani uhkaa yrityksen mainetta, on Karu Survival Oy:n ideologian vastainen, on suomen lakien vastainen tai aiheuttaa muulla tavalla uhan. Sopimuksen purkamisen yhteydessä palautetaan myös asiakkaan rahat.

·     Kaikissa sopimuksissa noudatetaan Suomen lakia ja oikeusistuinta

 MAKSU

·     Täysi (100%) maksu tulee suorittaa 30 päivää ennen kuluttaja kurssin / tapahtuman alkamista. Vastuu maksun suorittamisesta on asiakkaalla itsellään. Karu Survival Oy ei ole velvollinen muistuttamaan asiakasta maksusta. Tämä koskee alle 24 tuntia kestäviä ohjelmia

·     Vuorokauden tai sen yli kestävät kurssit laskutetaan kurssin ensimmäisenä päivänä asiakkaalta luottokorttia tai laskua käyttäen.

HINTA

·     Karu Survival pyrkii aina pysymään antamassaan hinnassa. Mikäli hinta muuttuu sellaisten tekijöiden vuoksi joihin Karu Survival Oy:llä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa (kaikki kolmansista osapuolista johtuvat tekijät), ilmoittaa yritys asiasta välittömästi asiakkaalle. Asiakkaalla on näissä tapauksissa oikeus perua tilauksensa maksutta. Karu Survival Oy ei vastaa näissä tilauksissa asiakkaalle koituvista muista oheiskustannuksista, kuten kuljetus tai majoitus.

PERUUTUSEHDOT

·     Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa syystä riippumatta, peritään häneltä maksut seuraavin ehdoin:

o  Peruuntuminen viimeistään 30 päivää ennen, koko maksu palautetaan

o  Peruuntuminen viimeistään 29-14 päivää ennen, 25% maksusta palautetaan

o  Peruuntuminen alle 14 päivää ennen, koko maksu laskutetaan asiakkaalta

·     Ostajan tulee ilmoittaa peruutuksista  Karu Survival Oy: lle sähköpostitse mikko@karusurvival.com. Pyydetyt peruutukset edellyttävät Karu Survival Oy: n kirjallista hyväksyntää. Hyväksyntä on annettava kohtuullisen työajan kuluessa asianomaisen peruutuksen jättämisestä.

o  Kaikki ilmoitukset edellä mainituista peruutuksista on tehtävä maanantaista perjantaihin klo 16.00 paikallista Suomen aikaa. Myöhempi ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä.

·     Mikäli tapahtumaa/kurssia joudutaan siirtämään asiakkaan toimesta, veloittaa Karu Survival Oy 300€ siirtomaksun. Mikäli peruutuksen syynä on sääolosuhteet voidaan Karu Survival Oy:n päätöksellä siirtomaksu tiputtaa 150€.

·     Mikäli Karu Survival Oy peruuttaa/siirtää tapahtuman. On asiakas oikeutettu rahojen palautukseen. Karu Survival Oy ei vastaa näissä tapauksissa asiakkaalle koituvista muista oheiskustannuksista, kuten kuljetus tai majoitus.

PÄIVÄMÄÄRÄ MUUTOKSET

 ·     Mikäli tapahtumaa/kurssia joudutaan siirtämään asiakkaan toimesta alle 30 päivän kuluessa tapahtumasta, veloittaa Karu Survival Oy 300€ siirtomaksun. Mikäli peruutuksen syynä on sääolosuhteet voidaan Karu Survival Oy:n päätöksellä siirtomaksu tiputtaa 150€.

·     Mikäli Karu Survival Oy peruuttaa/siirtää tapahtuman. On asiakas oikeutettu rahojen palautukseen. Karu Survival Oy ei vastaa näissä tapauksissa asiakkaalle koituvista muista oheiskustannuksista, kuten kuljetus tai majoitus.

 TAPAHTUMA MUUTOKSET KARU SURVIVALIN TOIMESTA

·     Karu Survival Oy:n tapahtumat ovat luonteensa vuoksi sidoksissa sääolosuhteisiin. Sääolosuhteet eivät ole normaalioloissa peruste kurssin muutoksille, mutta mikäli Karu Survival katsoo että sääolosuhteet aiheuttavat tarpeetonta vaivaa tai riskiä kurssin läpiviemiselle, on yrityksellä oikeus tehdä muutoksia alkuperäiseen kurssirakenteeseen. Muutoksista tiedotetaan osallistujia, mutta ne eivät oikeuta minkäänlaisiin kurssimaksun palautuksiin.

·     Karu Survival on oikeus muuttaa ohjelmapalvelun reittisuunnitelmaa, reittiä tai lähtöaikaa, jos se on kohtuudella tarpeen oman harkintansa mukaan. 

·     Jos Karu Survival Oy tekee muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti tuotteen tai palvelun luonteeseen, ostaja voi valita:

o  Hyväksyy muutoksen ja jatka muutetulla tuotteella

o  varaa toisen tuotteen tai palvelun, jonka arvo on yhtä suuri tai suurempi, jos se on saatavilla (ostaja on vastuussa hinnaneron maksamisesta)

o  varaa toisen tuotteen tai palvelun, jonka arvo on pienempi, jos se on saatavilla (palautus maksetaan ostajalle.)

o  peruutetun tuotteen täysi hyvitys

o  Ostajan on ilmoitettava valintansa Karu Survival Oy: lle viiden kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tai katsotaan hyväksyvän muutetun muutoksen. 

·     Kun ohjelmapalvelu on alkanut, reittisuunnitelman muutokset saattavat olla välttämättömiä ennakoimattomien olosuhteiden, käyttöongelmien tai asiakkaiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien vaarojen vuoksi. 

·     Muutokset tehdään aina asiakkaiden edun mukaisesti ja Karu Survival Oy: n harkinnassa.

 TAPAHTUMA MUUTOKSET OSTAJAN TOIMESTA

•       Ostajan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista myyjälle sähköpostiin mikko@karusurvival.com. Kaikki varauksen muutokset tehdään sähköpostitse.

•       Pyydetyt muutokset edellyttävät Karu Survival Oy: n kirjallista suostumusta, joka annetaan kohtuullisen ajan kuluessa sähköpostitse. 

•       Kaikki varausten muutokset riippuvat saatavuudesta. Mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat ostajan haluamasta muutoksesta, veloitetaan ostajalta. Varauksen sisältämän kiertueen, tuotteen tai palvelun peruuttamista ei pidetä muutoksena ja niihin sovelletaan peruutusehtoja.

•       Mitään muutoksia ei sallita 14 päivän kuluessa matkan alkamisesta, ellei toisin mainita. 

 OSALLISTUJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

·     Kaikilla kurssille osallistujilla on velvollisuus noudattaa

o  Annettuja ohjeita

o  Hyviä käytöstapoja

o  Suvaitsevaisuutta muita ihmisiä kohtaan huolimatta heidän eroavaisuuksistaan

·     Kurssilaiset noudattavat ohjaajien antamia ohjeita. Karu Survival ei vastaa kolmansien osapuolien antamista ohjeista tai niistä seuranneista vahingoista.

·     Mikäli kurssilainen on kurssilla huoltajan roolissa ( vanhempi, opettaja, muu huoltaja) on hänen vastuullaan pitää huolta ja valvoa hänelle osoitetuista ala-ikäisistä lapsista.

·     Karu Survival Oy:llä on oikeus poistaa kurssilta osallistuja ilman perusteluja ja ilman henkilön omaa suostumusta. Tälläisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi:

o  Ongelmat ala-ikäisten valvonnassa

o  Päihteet

o  Aggressiivinen käytös / muu haitallinen käytös

o  Puutteet varusteissa / kurssilla vaadittavissa taidoissa

o  Terveydentila tai sen heikkeneminen

·     Karu Survival Oy ei ole velvollinen palauttamaan poistetuille henkilöille heidän rahojaan.

·     Karu Survival voi laskuttaa poistetulta henkilöltä hänen poistamisestaan koituneet kulut.

·     Asiakkaat ovat velvollisia kertomaan totuudenmukaisesti terveydentilastaan kysyttäessä. Ilmoittamatta jättäminen vapauttaa Karu Survival Oy:n kaikista terveyteen liittyvistä vastuyista. 

·     Karu Survival Oy pidättää itsellään oikeuden kieltää ketään osallistumasta tapahtumaan missä tahansa ohjelmapalvelun vaiheessa, kun Karu Survival Oy katsoo, että henkilön fyysinen tai henkinen tila tekee hänestä kelpaamattoman käyttää Karu Survival Oy: n tuotteita tai palveluita tai että osallistuminen aiheuttaisi vaaraa henkilölle itselleen tai muille.

·     Mikäli asiakkaat tarvitsevat jatkuvaa lääkitystä, ovat he velvollisia huolehtimaan siitä itse.

ONNETTOMUUDET JA TAPATURMAT

·     Karu Survivalin tapahtumat toteutetaan lähtökohtaisesti aina luonnossa maasto-olosuhteissa. 

·     Karu Survival pyrkii kaikella toiminnanllaan ehkäisemääm mahdollisia vahinkoja sekä varautumaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla. 

·     Asiakkaan tulee tiedostaa, että maastossa toimittaessa on aina mahdollisuus onnettomuuteen / loukkaantumiseen. 

·     Asiakas on aina Karu Survivalin tapahtumissa omalla riskillään ja hyväksyy tapaturman mahdollisuuden. 

·     Tapaturmien vuoksi asiakkaalla tulee olla oma voimassa oleva vakuutus.

·     Mikäli tapaturma johtuu Karu Survival Oy:n laiminlyönneistä ja voidaan selkeästi osoittaa yrityksen aiheuttamaksi on Karu Survivalilla korvaus vastuu.

·     Karu Survival Oy ei vastaa osallistujien varusteista, vaatteista tai arvoesineistä missään tilanteessa.

 VALITUKSET

·     Mikäli osallistuja ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun on hänen velvollisuutensa välittömästi ilmoittaa asiasta, jotta asia voidaan korjata

·     Tyytymättömyys palvelun tasoon ei automaattisesti oikeuta hinnan alenemiseen

·     Mikäli tapahtumasta puuttuu sinne 100% luvattu palvelu, eikä tälle palvelulle osoiteta korvaavaa palvelua on asiakas oikeutettu Karu Survivalin päättämään kohtuulliseen kompensaatioon.

·     Mikäli ongelmaa ei saada tapahtuman aikana ratkaistua, on asiakas velvollinen tekemään kirjallisen valituksen 21 päivän aikana tapahtuman päättymisestä.

 MUUTOKSET PERUUTUSEHDOISSA

·     Karu Survival Oy pitää kaikki oikeudet päivittää näitä ehtoja ilman erillistä ilmoitusta

 

 
handlina knife